Kautjala-Patika külaseltsi haagissauna kasutuskord

Kinnitatud külaseltsi juhatuse poolt: 05.05.2020.a-l

1. Sauna kasutamise kandev põhimõte on iseteenindamise korras heaperemehelik käitumine, mis tagab kõigi kasutajate ohutuse, sauna tavapärase kulumise ning hügieenilisuse kasutamiskorra järgselt.
2. Sauna vastutav kasutaja peab olema täisealine. Sauna kasutaja on kohustatud haldajat koheselt teavitama neist asjaoludest, mida ta märkas kasutamise eel, ajal või järgselt ning mis võivad kujutada ohtu kas kasutajatele või varale.
3. Sauna esmakordse kasutamise eel tutvub vastutav kasutaja kasutuskorraga ja kinnitab seda kirjalikult. Sellega võtab vastutav kasutaja ühtlasi kohustuse hüvitada kahju, mis tekib kasutuskorra rikkumise, vara ebasihtotstarbelise kasutamise või hooletuse läbi.
4. Sauna vastutav kasutaja hoolitseb sauna kütmise ja selleks vajalike puude toomise ning eemaldamise eest. Samuti leili viskamiseks ning loputamiseks vajaliku veega toimetamise ja ukse lukustamise ning tulede kustutamise eest kasutuskorra lõpetamisel.
5. Sauna kütmisel on lubatud kasutada ainult selleks sobivaid kuni 30 cm pikkuseid lehtpuuhalgusid. Tuleb vältida saunaahju liigselt kuumaks kütmist, millega võib kaasneda tuleoht. Vee külmumise perioodil tuleb tagada kasutamise järgselt kuumaveepaagi tühjendamine, vältimaks lõhkikülmumist.
6. Saun on ette nähtud eeskätt leiliviskamiseks ning keha kergemaks loputamiseks puhta veega leiliviskamise ja/või jões ujumise järgselt. Tuleb arvestada, et saun pigem ei sobi põhjalikumaks pesemiseks, mis vähendab sauna kasutusiga. Kuna pesuainete kasutamine võib tekitada reostuskoormust, siis nende kasutamine ei ole lubatud.
7. Saunalava, seinad ning põrand tuleb kasutamise lõpetamisel puhta veega üle pühkida, eemaldamaks sealt higi ja mustust.
8. Sauna teenuskorras kasutamine toimub tasu alusel, mis kantakse üle külaseltsi arvele enne kasutuskorra algust. Erandkorras on kasutamise eest võimalik tasuda ka sularahas. Kasutamise tasud fikseeritakse kasutuskorra lisana.
9. Sauna kasutamine toimub eelneva broneerimise kaudu. Broneerimiseks kasutatakse internetipõhist kalendrit. https://patika.skedda.com/booking*
10. Sauna võtme väljastab vastutavale kasutajale haldaja ning võti kas tagastatakse kasutamise järgselt haldajale või antakse eelneva kokkuleppe alusel edasi sama päeva sees ajaliselt vahetult järgnevale kasutajale.
11. Sauna haldajal on õigus turvalisuse ning heakorra huvides keelduda sauna kasutamise võimaldamisest juhul, kui on põhjendatud kahtlus reeglitepärase kasutamise tagamise osas või kasutaja on kasutamise korda eelnevalt olulisel määral rikkunud.
12. Kõik sauna kasutamised fikseeritakse kirjalikult ning haldajatele ühiselt kättesaadavalt moel, mille puhul on ära märgitud kasutamise aeg, vastutava kasutaja nimi ning aadress, kasutamise tasu ning kasutusõiguse väljastanud haldaja nimi.
13. Sauna teisaldamine peamisest kasutuse kohast mujale toimub külaseltsi juhatuse otsuse alusel, milles on fikseeritud ajaline kestvus, kasutamise tingimused, vastutav haldaja, ning mis peab olema fikseeritud vähemalt kaks nädalat enne taolise kasutamise aega.
14. Sauna kasutamine moel, mis põhjustab haldajatele täiendavaid ajalisi või rahalisi lisakulusid (koristamata jätmine, võtme kaotamine või tagastamata jätmine), toob kaasa leppetrahvid, mis fikseeritakse kasutuskorra lisana hinnakirjas.
 
* Vabu aegu sauna broneerimiseks saab vaadata sellelt kalendrilingilt: https://patika.skedda.com/booking. Vabale ajale broneeringu tegemiseks tuleb oma broneerimissoov (kuupäev, ajavahemik, nimi, kontakt) saata e-postiaadressile evajaa@gmail.com.