Külaseltsi põhikiri

1.       Üldsätted:
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Kautjala-Patika Külaselts (edaspidi „Külaselts“).
1.2. Külaseltsi asukoht on Patika küla, Rae vald, Harjumaa.
1.3. Külaselts on poliitiliselt sõltumatu eraõiguslik juriidiline isik. Külaselts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning oma põhikirjast.
1.4. Külaselts on asutatud määramata ajaks.
1.5. Külaseltsi majandusaasta kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2.       Külaseltsi eesmärk:
2.1. Külaseltsi eesmärkideks on:
2.1.1. heategevusliku tegevuse kaudu küla inimsõbraliku elukeskkonna ning külatraditsioonide alalhoidmine ja arendamine;
2.1.2. küla majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule kaasaaitamine;
2.1.3. läbi meelelahutusürituste küla laiemale üldsusele tutvustamine; 2.1.4. küla ajaloo uurimine ja jäädvustamine;
2.1.5. uute vabaaja veetmise võimaluste loomine;
2.1.6. laste ja noortega seotud sotsiaalne ja kultuuriline tegevus ja nende külaellu kaasamine;
2.1.7. erinevate põlvkondade koostöö edendamine
2.1.8. külas turvalisuse tõstmise arendamine;
2.1.9. elukestva õppe propageerimine ja korraldamine;
2.1.10. loodushoiu ja keskkonnasõbralikkuse propageerimine;
2.1.11. avaliku arvamuse uuringute läbiviimine.
2.1.12. kirjastamine
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Külaselts:
2.2.1. algatab, arendab ja teostab erinevaid projekte;
2.2.2. teeb koostööd teiste organisatsioonidega, s.h avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
2.2.3. arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.2.4. esindab külaelanikke, kaitseb nende huve ja seaduslikke nõudmisi;
2.2.5. korraldab oma liikmeskonda ühendavaid ja kodakondseid kaasahaaravaid üritusi, koosolekuid jne.;
2.2.6. omab arveldusarvet pangas, teostab finantsoperatsioone krediidiasutustes ning sõlmib lepinguid asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu- kui välismaal;
2.2.7. kogub liikmemakse, võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke loteriisid jne.;
2.2.8. astub töökorralduse otstarbel teiste ühingute ning liitude liikmeks, millel on Külaseltsiga ühised eesmärgid;

3.   Külaseltsi tegevuse põhimõtted:
3.1. Külaseltsi tegevuse põhimõteteks on kõik tegevused, mis arendavad küla ja ei lähe põhikirjaga vastuollu. Külaseltsi tegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
3.2. Külaselts võib omada oma sümboolikat ja pitsatit.

4. Liikmeskond:
4.1. Külaseltsi asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
4.2. Külaseltsi liikmeteks võivad olla juhatuse poolt vastuvõetud nii juriidilised isikud kui ka vähemalt 16-aasta vanused füüsilised isikud, olenemata töö- või elukohast, kui nad tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.
4.3. Liikmete õigused on:
4.3.1. osaleda Külaseltsi poolt korraldatavatel üritustel
4.3.2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Külaseltsi tegevust puudutavates küsimustes;
4.3.3. valida ja olla valitud Külaseltsi juhatusse ning revisjonikomisjoni
4.3.4. algatada kooskõlastatult Külaseltsi juhatusega erinevaid programme;
4.4. Külaseltsi liikmeks soovija peab esitama juhatusele kirjaliku avalduse, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab liikmeks vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
4.5. Külaseltsi liikmelisuse lõppemine:
4.5.1. Liikmeskonnast väljaastumiseks peab Külaseltsi liige esitama juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse. Oma väljaastumise soovist peab ühingu liige juhatusele ette teatama vähemalt kolmkümmend (30) päeva.
4.5.2. Külaseltsi liikme võib juhatuse otsuse alusel Külaseltsist välja arvata Külaseltsi põhikirja ja seaduse sätete rikkumisel, Külaseltsi maine kompromiteerimisel vääritu teoga või Külaseltsi vara kahjustamise korral.
4.5.3. Liikme surma korral arvatakse Külaseltsi liige juhatuse otsuse alusel Külaseltsist välja.
4.5.4. Väljaastumise või väljaarvamise päevast alates lõpevad Külaseltsi liikme liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

5.       Juhtimine:
5.1. Külaseltsi juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
5.2. Üldkoosoleku pädevus:
5.2.1. põhikirja muutmine;
5.2.2. Külaseltsi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
5.2.3. juhatuse valimine;
5.2.4. juhatuse liikmetele töötasu ja selle suuruse määramine;
5.2.5. revisjonikomisjoni moodustamine;
5.2.6. revisjoni aruande kinnitamine;
5.2.7. majandusaasta aruande kinnitamine;
5.2.8. juhatuse tegevuse aastaaruande kinnitamine;
5.2.9. nõusoleku andmine Külaseltsi omandis olevate kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks;
5.2.10. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;
5.2.11. enda töökorda puudutavate protseduuriliste küsimuste otsustamine;
5.2.12. juhatuse või muu organi liikmete tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja selles tehingus või nõudes Külaseltsi esindaja määramise otsustamine;
5.2.13. Külaseltsi eelarve kinnitamine;
5.2.14. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.3. Külaseltsi korraline üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku Külaseltsi juhatus, teatades sellest vähemalt kaks nädalat ette, kusjuures teates tuleb ära näidata koosoleku aeg, koht ja päevakord.
5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Külaseltsi liikmetest. Kui kohal on eelpool märgitust vähem liikmeid, kutsub juhatus hiljemalt seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline, sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
5.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.6. Igal liikmel on üks hääl, seejuures võib koosolekul viibiv Külaseltsi liige lihtkirjaliku volituse alusel esindada teist Külaseltsi liiget.
5.7. Enne üldkoosoleku algust tagab juhatus üldkoosolekul osalejate registreerimise.
5.8. Kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed, on üldkoosolekul õigus võtta vastu otsuseid küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
5.9. Üldkoosolekut juhatab esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige.
5.10. Juhatus tagab üldkoosoleku protokollimise.
5.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Külaseltsi liikmetest.
5.12. Juhatuse pädevus:
5.12.1. üldkoosoleku ettevalmistamine;
5.12.2. üldkoosoleku otsuste täideviimine;
5.12.3. liikmete vastu võtmine;
5.12.4. liikmete väljaarvamise otsustamine;
5.12.5. enda töökorra kehtestamine;
5.12.6. muude Külaseltsi tegevusega seotud küsimuste, mis ei kuulu
üldkoosoleku pädevusse, otsustamine;
5.12.7. Külaseltsi raamatupidamise korraldamine.
5.13. Külaseltsi juhatus koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest. Juhatuse liige peab olema Külaseltsi liige.
5.14. Külaseltsi juhatus valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
5.15. Juhatuse eesistujaks ja töö korraldajaks on juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse poolt kolmeks aastaks.
5.16. Juhatus otsustab juhatuse esimehe ülesannete täitmise korra, juhul kui esimehel pole võimalik oma ülesandeid täita. Juhatuse esimehe ülesandeid saab täita ainult juhatuse liige.
5.17. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.18. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.19. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
5.20. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige.
5.21. Juhatuse liikmed võivad saada töötasu, mille suuruse määrab üldkoosolek vastavalt Külaseltsi majanduslikule olukorrale.
5.22. Juhatuse esimehel on õigus esindada Külaseltsi kõikides õigustoimingutes iseseisvalt, ülejäänud juhatuse liikmed vähemalt kahekesi koos.

6. Revisjonikomisjon:
6.1. Külaseltsi revisjonikomisjon on Külaseltsi majanduslikku tegevust kontrolliv ja ainult üldkoosoleku ees vastutav organ, mis valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks
6.2. Revisjonikomisjoni pädevus:
6.2.1. Külaseltsi varade kasutamise kontrollimine vastavalt Külaseltsi eesmärkidele;
6.2.2. raamatupidamisdokumentide, arveldusarvete ja kontoseisude kontrollimine;
6.2.4. juhatusele ettepaneku tegemine erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks.
6.3. Revisjonikomisjon annab vastavalt vajadusele oma tegevusest aru igal korralisel või erakorralisel üldkoosolekul;
6.4. Revisjonikomisjon valib oma esimesel koosolekul endale esimehe ning määrab tema asendamise korra ja kehtestab oma töökorra. 6.5.Revisjonikomisjoni koosolekud kutsub kokku revisjonikomisjoni esimees mitte harvem kui üks kord aastas.
6.6. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus tutvuda kõigi Külaseltsi tegevust puudutavate materjalidega ning omada ligipääsu kogu Külaseltsi tegevust puudutavale infole.
6.7. Revisjonikomisjoni esimehel või tema ülesandeid täitval revisjonikomisjoni liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel omades sõnaõigust majandus- ja finantsküsimustes.
6.8. Revisjonikomisjoni koosseisu ei või kuuluda juhatuse liige

7. Külaseltsi vara ja majandustegevus
7.1. Külaseltsi vara tekib:
7.1.1. liikmemaksudest;
7.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
7.1.3. riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvetest saadavatest toetustest ja eraldistest;
7.1.4. erinevate projektide raames Euroopa Liidust saadavatest toetustest; 7.1.5. muudest sihtotstarbelistest eraldistest;
7.1.6. varast, mille Külaselts soetab;
7.1.7. muust tulust, mis saadakse Külaseltsi põhikirjas sätestatud eesmärkide realiseerimiseks arendatava tegevusega.
7.2. Külaselts ei osale ettevõtluses ega muus tegevuses, mis ei ole suunatud Külaseltsi eesmärkide täitmisele.
7.3. Külaseltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamise piirangut ei sätesta seadus.
7.4. Külaseltsi vara kasutatakse vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.

8. Põhikirja muutmine ja täiendamine:
8.1. Põhikirja muutmise ja täiendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
8.2. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise algataja edastab vastavad kirjalikud ettepanekud Külaseltsi liikmetele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku kokkukutsumist.

9. Külaseltsi ühinemine ning lõpetamine:
9.1. Külaselts võib ühineda teise samaväärse mittetulundusühinguga üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
9.2. Külaselts lõpetatakse:
9.2.1. üldkoosoleku otsusega;
9.2.2. ühingu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
9.2.3. ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
9.2.4. muul seaduses ettenähtud alusel.
9.3 Külaseltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 18.04.2009. a asutamislepingu lisana.

Asutajad:
Jaan Elgula
Igor Kask
Janek Kunman
Taivo Pahmann
Triin Sepp
Margus Vain